Contestants

Annual Contest

Isa nielsen
1st Positon, 2 Votes
Mimoza
2nd Positon, 2 Votes
John Akanmu
3rd Positon, 2 Votes